Höstmöte 10.11 2021 kl. 18.30 på Gropen

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till höstmöte onsdag 10.11 2021 kl. 18.30. Vid mötet behandlas de i § 12 i klubbens stadgar nämnda ärendena. Mötet hålls på klubbrummet Gropen.

Anmälningar till mötet mottages till måndagen den 8 november via länken nedan.  P.g.a. en enkel servering ska man anmäla sig till mötet på förhand. 

(Länken borttagen efter mötet.)

Föredragningslistan

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare
4. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet
5. Godkännande av mötets föredragningslista.
6. Fastställande av verksamhetsplan för följande verksamhetsår
7. Fastställande av budget och medlemsavgift för följande verksamhetsår
8. Beslut om antalet styrelsemedlemmar
9. Val av styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå
10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Övriga ärenden
12. Mötets avslutande

Klubben önskar alla sina medlemmar välkomna på höstmötet!

Verksamheten i Gloriahallen är tillbaka hösten 2021, efter 1½ år av distanspass

Efter den långa pausen i verksamheten p.g.a. coronapandemin startade gymnastikverksamheten igen i Gloriahallen i september och frukostar och kvällsservering infördes på programmet i oktober.

Veckoschemat ser ut så här:

Måndag kl. 7-7.45, Cirkelträning, Gloriahallen
Måndag kl. 8-8.45, Cirkelträning, på distans.

Tisdag kl. 7-7.45, Daggdroppen, Gloriahallen
Tisdag kl. 9-9.45, Förmiddagsgymnastik, Gloriahallen
Tisdag kl. 19.30-20.15, Kvällsgymnastik, Gloriahallen

Onsdag kl. 7-7.50, Onsdagsdroppen, Gloriahallen
Onsdag kl. 8-8.45/9.00, Utepass i september och oktober som test 
Onsdag kl. 18-18.45, motionsgymnastik på distans, Hedvig Lundsten

Torsdag kl. 7-8, Redskapsdroppen, Gloriahallen
Torsdag kl. 8-8.45, Cirkelträning Gloriahallen
Torsdag kl. 18.30-19.30, Pilates på distans

Fredag kl. 7-7.45, Daggdroppen, Gloriahallen
Fredag kl. 8-8.45, Hård gymnastik, Gloriahallen
Fredag kl. 9-9.45, Förmiddagsgymnastik, Gloriahallen

Passen med piano fortsätter som tidigare, på tisdag kl. 7 och 19.30 samt fredag kl. 7 och 9.

Höstmötet kommer att hållas den 10 november kl. 18.30 och Julgrisen firas den 10 december kl. 18.30.

Vårmöte 20.4 2021 kl. 18.00 på distans

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till vårmöte tisdag 20.4 2021 kl. 18.00 på distans via zoom. Vid mötet behandlas de i § 11 i klubbens stadgar nämnda ärendena samt informerar styrelsen om fastigheten och om styrelsens strategiarbete.  

Anmälningar till mötet mottages till söndagen den 18 april via länken:

https://www.hgk.fi/seniorer/gymnastikpass/formular-seniorer/

Möteshandlingarna samt länken till mötet skickas ut per e-post måndagen den 19 april till dem som anmält sig till mötet. Mötet är på distans p.g.a. coronaläget och -restriktionerna. Klubbens ordförande, viceordförande, skattmästare och verksamhetsledare kommer att befinna sig på Gropen under mötet. 

Föredragningslistan

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare
4. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet
5. Styrelsens berättelse och bokslut för föregående verksamhetsår
6. Revisorns berättelse över granskningen av klubbens räkenskaper
7. Fastställandet av bokslutet för föregående verksamhetsår
8. Beviljande av ansvarsfrihet för klubbens styrelse eller de åtgärder styrelsens förvaltning och redovisning kan ge anledning till
9. Val av valnämnd bestående av ordförande och två medlemmar med uppgift att bereda höstmötets personval
10. Information om fastigheten
11. Styrelsens strategiarbete
12. Mötets avslutande 

Klubben önskar alla sina medlemmar välkomna på höstmötet!

Vid allmänna frågor om mötet vänligen kontakta klubbens verksamhetsledare per e-post eller telefon (kansliet(a)hgk.fi / 050 362 4163).

Höstmöte 11.11 2020 kl. 18.00 på distans

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till höstmöte onsdag 11.11 2020 kl. 18.00. Vid mötet behandlas de i § 12 i klubbens stadgar nämnda ärendena samt styrelsens förslag om att sälja en del av klubbens innehav av fastigheten Pharmadomus jämte frågor i anslutning till nämnda försäljning. Mötet hålls på distans via zoom.

Anmälningar till mötet mottages till söndagen den 8 november per e-post kansliet(a)hgk.fi. Länken till mötet samt möteshandlingarna skickas ut per e-post tisdagen den 10 november till dem som anmält sig till mötet. Mötet är på distans p.g.a. coronaläget. Klubbens ordförande, skattmästare och verksamhetsledare kommer att befinna sig på Gropen under mötet. 

Föredragningslistan

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare
5. Val av två rösträknare
6. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
7. Godkännande av mötets föredragningslista.
8. Fastställande av verksamhetsplan för följande verksamhetsår
9. Fastställande av budget och medlemsavgift för följande verksamhetsår
10. Beslut om antalet styrelsemedlemmar
11. Val av styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Styrelsens förslag om att sälja en del av klubbens innehav av fastigheten Pharmadomus jämte frågor i anslutning till nämnda försäljning 
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutning

Klubben önskar alla sina medlemmar välkomna på höstmötet!

Vid allmänna frågor om mötet vänligen kontakta klubbens verksamhetsledare per e-post eller telefon (kansliet(a)hgk.fi / 050 362 4163). Klubbens ordförande svarar på eventuella frågor om ärendena som behandlas, speciellt ärendet om fastigheten (ordf@hgk.fi / 050 558 1048).

Verksamheten inhiberad fram till midsommar

HGK:s styrelse har den 26 mars utvärderat avbrottet i verksamheten orsakat av coronaviruset. All ordinarie verksamhet fram till midsommar inställs. Detta gäller såväl den ordinarie gymnastiken, sommargymnastiken som planerad annan verksamhet och sociala aktiviteter.

Klubben erbjuder gymnastik på distans sedan torsdagen den 26 mars. Info om den streamade gymnastiken meddelas medlemmarna per e-post. Om du inte får e-post av verksamhetsledaren, vänligen kolla skräpposten eller meddela din e-postadress till kansliet(a)hgk.fi.

All verksamhet inhiberad t.o.m. 31.3 2020 p.g.a. coronaviruset

HGK:s styrelse har idag beslutat att inställa verksamheten fram till 1.4. Före nämnda datum gör styrelsen en ny bedömning av situationen och informerar om verksamheten under våren.

Motiveringen till beslutet är att coronaepidemin ser ut att gå in i en ny expansiv fas. I det här skedet kan klubben inte längre svara för en trygg verksamhetsmiljö för medlemmarna.

Beslutet gäller en omedelbar inställning av både senior- och juniorverksamheten. För juniorernas del gäller det såväl tävlingsgrupperna som hobbygrupperna.

Klubben återkommer med närmare information i ett senare skede.

Håkan Gabrielsson           Micaela Holmberg
Ordförande                         Verksamhetsledare 

 

Gymnastikverksamheten, coronavirus och epidemiområden

De allra flesta fall av Coronavirus, som registrerats i Finland, har drabbat personer som besökt norra Italien eller sådana som varit i kontakt med personer som varit där. På de flesta arbetsplatser har man därför infört förbud för personer som varit i norra Italien att komma till sina arbetsplatser.

Samma princip gäller även HGK-gymnastiken. Om du alltså besökt epidemiområden efter utbrottet av coronaviruset uppmanar vi dig att tillsvidare avstå från att delta i gymnastiken. Idag (10.3) är epidemiområdena enligt Institutet för hälsa och välfärd/THL Fastlandskina, Iran, Sydkorea, hela Italien, skidorter i Tyrolen i Österrike och tyska delstaten Nordrhein-Westfalen. Vi påpekar att många av HGK-seniorerna redan på grund av sin ålder tillhör den grupp för vilken en virussmitta kan vara ödesdiger.
Övriga rekommendationer

 
I övrigt hänvisar vi till det meddelande som redan tidigare skickats till medlemmarna och i vilket bl.a. följande konstaterades:
 
I detta skede fortsätter klubbens verksamhet helt normalt. Om det blir aktuellt med restriktioner eller inskränkningar informerar vi omedelbart om detta. Klubben följer myndigheternas och hälsovårdens instruktioner. I detta skede föreligger inga rekommendationer om inskränkningar i verksamheten.
 
I detta sammanhang vill vi dock understryka vikten av att följande observeras: 
  • Det är skäl att utebli från gymnastikpassen även vid smärre symptom på sjukdom t.ex. förkylning eller magont.
  • Använd endast egen vattenflaska. Märk gärna flaskorna så att förväxlingar undviks.
  • Handhygienen är a och o. Tvätta händerna med tvål före och efter gymnastiken för att minimera smittorisken.
  • Duscha efter varje gymnastikpass.
Att följa dessa enkla råd är att visa repekt för sina medgymnaster.
 
Vid behov ger klubben mera information. Vid frågor kontakta vänligen verksamhetsledare Micaela Holmberg på kansliet(a)hgk.fi eller 050 362 4163.

Smittosamma sjukdomar och klubbens verksamhet

Under vintern och vårvintern förekommer förkylningar, olika slags magåkommor liksom säsongsinfluensa mer eller mindre frekvent. I år har coronaviruset tillkommit, vilket har föranlett en del förfrågningar från medlemmarnas sida.
 
I detta skede kan vi informera att klubbens verksamhet fortsätter att fungera helt normalt. Om det blir aktuellt med restriktioner eller inskränkningar informerar vi omedelbart om detta. Klubben följer myndigheternas och hälsovårdens instruktioner. I detta skede föreligger inga rekommendationer om inskränkningar i verksamheten.
 
I detta sammanhang vill vi dock understryka vikten av att följande observeras: 
  • Det är skäl att utebli från gymnastikpassen även vid smärre symptom på sjukdom t.ex. förkylning eller magont.
  • Använd endast egen vattenflaska. Märk gärna flaskorna så att förväxlingar undviks.
  • Handhygienen är a och o. Tvätta händerna med tvål före och efter gymnastiken för att minimera smittorisken.
  • Duscha efter varje gymnastikpass.
Att följa dessa enkla råd är att visa repekt för sina medgymnaster.
 
Vid behov ger klubben mera information. Vid frågor kontakta vänligen verksamhetsledare Micaela Holmberg på kansliet(a)hgk.fi eller 050 362 4163.

Turnarens julprogram

Nedan info om slutet av höstterminen och terminsinledningen i januari.

Daggdroppens Lucia är fredagen den 13 december kl. 7.00. Alla gymnaster bör i sedvanlig ordning vara omklädda kl. 7.00 så att festligheterna kan börja i tid. Daggdroppens Lucia följs av ett normalt gymnastikpass och morgonkaffe/-te med semla, samt bulle&pepparkakor. Efter Daggdroppens Lucia har de övriga fredagspassen sina normala pass.

Julgrisen firas fredagen den 13 december på Metropol, Sanduddsgatan 14. Observera att platsen är en annan än tidigare! Programmet börjar kl.18.30, baren öppnas kl. 18. Julgrisens pris inklusive trerättersmiddag och garderobsavgift är 49 € per person och betalas på platsen. Klubben bjuder på ett glas mousserande vin.

Anmälan till Julgrisen är obligatorisk och den är bindande (senast 3.12). Anmälningslista finns på Gloriahallens anslagstavla. Man kan även anmäla sig per e-post till verksamhetsledaren på kansliet(a)hgk.fi eller per telefon 050 502 6412. Märk meddelandet ”Julgrisen”. Specialdieter / allergier uppges i samband med anmälan.

Höstterminen avslutas för alla pass vecka 50, d.v.s. terminens sista gymnastikpass är fredagen den 13 december kl. 9.00. De som dock vill ha en kortare julpaus är välkomna på Julgymnastik tisdagen den 17 december kl. 7.00 med överledare Thomas Hellstén som ledare eller 19.30 med Jan-Magnus ”Jancca” Westerlund som ledare. Alla turnare, oberoende av vilket pass man normalt deltar i, är välkomna!

Julvandringen startar vid Movitz-stugan onsdagen den 18 december kl. 10.00. Vandringen inklusive paus då medhavd matsäck avnjutes tar ca 4 timmar. Väderreservation. För mera info, kontakta vänligen Björn Åström, 050 572 8121.

-Vårterminen inleds torsdagen den 2 januari kl. 7.00.

Sommardroppen i augusti och terminsstart 2.9

Sommaren visar sig från sin bästa sida just nu (23.7) och förhoppningsvis har alla möjlighet att röra på sig i staden, på landet eller i skärgården. Gloriahallen hälsar alla välkomna tillbaka onsdagen den 14 augusti kl. 7.00 då augustis första Sommardroppen drar igång! Sommardroppen är öppen för klubbens alla medlemmar, oberoende av vilket pass man normalt deltar i. Sommardroppen även onsdag 21.8 och 28.8. 

Den ordinarie terminen inleds sedan måndagen den 2 september med Cirkelträning kl. 7 och 8. Därefter alla veckans pass på samma sätt som under våren, förutom att torsdagens Pilates och Cirkelträning bytt plats; Cirkelträning kl. 8 och Pilates kl. 9.

Alla turnare önskas en fortsatt skön sommar!

Fler nyheter finns i arkivet